ผลการประกวดโครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตชด. อย่างยั่งยืน

รางวัลที่ 1 ได้รับเงินสนับสนุนการทำโครงการ และ ทุนสนับสนุนโรงเรียน 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  โรงเรียน ตชด. ทอท.เฉลิมพระเกียรติ เชียงราย 10 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินสนับสนุนการทำโครงการ และ ทุนสนับสนุนโรงเรียน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  โรงเรียน ตชด. บ้านย่านซื่อ ประจวบคีรีขันธ์ ปลูกข้าวไรซ์เบอรรี่อินทรีย์
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินสนับสนุนการทำโครงการ และ ทุนสนับสนุนโรงเรียน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  ศกร. ตชด. บ้านเลผะสุคี ตาก ธนาคารข้าว
รางวัลชมเชย ได้รับเงินสนับสนุนการทำโครงการ และ ทุนสนับสนุนโรงเรียน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  ศกร. ตชด. บ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพิ่มโปรตีนลดภาวะทุพโภชนาการ
  โรงเรียน ตชด. บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ นราธิวาส ธนาคารคุณธรรมนำภาษาไทย
  โรงเรียน ตชด. บ้านหนองดู่ นครพนม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
รางวัลบูธยอดเยี่ยม ได้รับทุนสนับสนุนโรงเรียน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิ้ล เลย ชีวภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  โรงเรียน ตชด. บ้านนายาว ฉะเชิงเทรา โรงสีข้าวเพื่อชีวิตและการเรียนรู้
  โรงเรียน ตชด. บ้านนานกปีด เลย เพาะเห็ดนางฟ้าจากซังข้าวโพด
รางวัลบูธยอดนิยม ได้รับทุนสนับสนุนโรงเรียน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  โรงเรียน ตชด. บ้านหางแมว จันทบุรี ผลิตเครื่องจักสานจากต้นคลุ้ม
  โรงเรียน ตชด. บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา จันทบุรี ขยะอินทรีย์ วิถีพอเพียงรักษ์สิ่งแวดล้อม
  โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยเวียงงาม อุดรธานี เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนห้วยเวียงงาม

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
พร้อมทีมงานโครงการฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียน โรงเรียนตชด.ทุกๆโรงเรียนในการทำโครงการต่างๆให้ประสบความสำเร็จ
เพื่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนตชด.ทั่วประเทศอย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ขอขอบพระคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดทุกๆช่วงกิจกรรม